Interimschefer i offentlig sektor

Av alla de uppdrag som Brightmill årligen tillsätter, så är var fjärde rekrytering till offentlig sektor. Kunderna kan vara statliga myndigheter, regioner och kommuner eller kommunägda bolag.
Hyra interim i offentlig sektor

Viktigt att förstå komplexiteten

Vid rekrytering till det offentliga krävs det särskilt god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Följden blir att det ofta finns krav från rekryterande chef på att konsulten som tillsätts ska ha erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och därmed vara förtrogen med den komplexitet som det innebär att arbeta i en organisation av det slaget.
 
Brightmill har under årens lopp tillsatt en rad olika interimschefer i offentlig sektor. Liksom i näringslivet är kunskaper i ekonomi en efterfrågad kompetens och vi har placerat såväl redovisningschefer som ekonomichefer.
Hyra interim i offentlig sektor

Behoven varierar från gång till annan

Erfarenhet av ledarskap och förbättringsarbete kan ibland vara minst lika viktigt som kännedom om ekonomistyrning eller redovisning. Slutligen kan inte erfarenhet av arbete i offentlig kontext nog poängteras. Det är eftertraktat. Eftersom det huvudsakligen rör sig om linjebefattningar, behöver konsulten kunna växla mellan uppgifter av operativ och strategisk karaktär.
 
När det gäller tillsättningar av andra roller i kommuner på central nivå, så har Brightmill bl.a. gjort en rad olika IT- och HR-roller. Dessa har huvudsakligen varit av förvaltande karaktär, men även mer projektorienterade uppdrag förekommer. Samtidigt har Brightmill stor erfarenhet av att arbeta mot enskilda förvaltningar.
 
Det beror på att vi har gjort ett flertal tillsättningar av exempelvis administrativa chefer, vars uppdrag sammantaget har många gemensamma nämnare med en ekonomichefs. Konsekvensen av detta är en djup förståelse för de behov som kan finnas hos offentliga uppdragsgivare liksom de krav som konsulterna måste klara av att möta.

Interimskonsulter inom samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggnad är ett brett begrepp som, i själva verket, innefattar en rad olika roller. När det gäller behovsbilden så är den relativt varierande och har stor geografisk spridning. Idag är det allmänt känt att det finns en kompetensbrist inom samhällsbyggnadssektorn. Till detta kommer att många av de som arbetar inom området har fasta anställningar. Icke desto mindre finns dock ett behov av interimslösningar. Effekten av detta blir stor efterfrågan och ett begränsat utbud av tillgängliga konsulter med efterfrågad kompetens.
 
Med det i åtanke har Brightmill, ovanstående till trots, kunnat tillsätta en rad roller inom det segmentet under de senaste åren. Ett exempel på detta är interim bygglovschef, ett annat är interim avdelningschef med ansvar för gata-/park- och driftschef. I dessa roller har goda juridiska kunskaper i relevant lagstiftning varit ett krav. Förutom det, har erfarenhet av myndighetsutövning aktualiserats som en relevant fråga för uppdragets utförande. Vi har även roller som interim fastighetschef och interim lokalplaneringschef på vår meritlista.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.
Hanna Eidem

Hanna Eidem

Operativ chef & Partner | hanna@brightmill.se | 070‑747 53 47
Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.

Ett urval av tillsatta interimschefer i offentlig sektor

Samhällsbyggnad

Exempel:
Interim bygglovschef
Interim chef Gata/park
Interim samhällsbyggnadschef
Interim chef Gatuprojekt

Fastighet & bygg

Exempel:
Interim fastighetschef
Interim driftschef
Interim lokalplaneringschef
Interim byggprojektledare
Interim teknikförvaltare

Socialtjänst & arbetsmarknad

Exempel:
Interim socialchef
Interim verksamhetschef
Interim enhetschef
Interim utvecklingsledare

Ekonomi

Exempel:
Interim ekonomichef
Interim redovisningschef
Interim administrativ chef

HR & kommunikation

Exempel:
Interim HR-chef
Interim HR-specialist
HR-konsult
Interim arbetsmiljöspecialist
Interim kommunikationschef

IT

Exempel:
Interim IT-chef
Interim IT-driftschef
Interim chef IT & arkitektur