Interimschefer i offentlig sektor

Av alla de uppdrag som Brightmill årligen tillsätter, så är var fjärde rekrytering till offentlig sektor. Kunderna kan vara statliga myndigheter, regioner och kommuner eller kommunägda bolag. Dessa tillsättningar görs både under vunna ramavtal men även som svar på direktupphandlingar.

Exempel på roller

Viktigt att förstå komplexiteten

Vid rekrytering till det offentliga krävs det särskilt god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Följden blir att det ofta finns krav från rekryterande chef på att konsulten som tillsätts ska ha erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och därmed vara förtrogen med den komplexitet som det innebär att arbeta i en organisation av det slaget.

 
Brightmill har under årens lopp tillsatt en rad olika interimschefer i offentlig sektor. Liksom i näringslivet är kunskaper i ekonomi en efterfrågad kompetens och vi har placerat såväl redovisningschefer som ekonomichefer.

Behoven varierar från gång till annan. Erfarenhet av ledarskap och förbättringsarbete kan ibland vara minst lika viktigt som kännedom om ekonomistyrning eller redovisning. Slutligen kan inte erfarenhet av arbete i offentlig kontext nog poängteras. Det är eftertraktat. Eftersom det huvudsakligen rör sig om linjebefattningar, behöver konsulten kunna växla mellan uppgifter av operativ och strategisk karaktär.

När det gäller tillsättningar av andra roller i kommuner på central nivå, så har Brightmill bl.a. gjort en rad olika IT- och HR-roller. Dessa har huvudsakligen varit av förvaltande karaktär, men även mer projektorienterade uppdrag förekommer. Samtidigt har Brightmill stor erfarenhet av att arbeta mot enskilda förvaltningar. Det beror på att vi har gjort ett flertal tillsättningar av exempelvis administrativa chefer, vars uppdrag sammantaget har många gemensamma nämnare med en ekonomichefs. Konsekvensen av detta är en djup förståelse för de behov som kan finnas hos offentliga uppdragsgivare liksom de krav som konsulterna måste klara av att möta.

Hanna Eidem - Chefsrekryterare & Partner

Hanna Eidem

Chefsrekryterare & Partner | 070-747 53 47

Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor.

Ett urval av tillsatta interimschefer i offentlig sektor

Samhällsbyggnad

Exempel:
 • Interim bygglovschef
 • Interim chef Gata/park
 • Interim samhällsbyggnadschef
 • Interim chef Gatuprojekt

Fastighet & bygg

Exempel:
 • Interim fastighetschef
 • Interim driftschef
 • Interim lokalplaneringschef
 • Interim byggprojektledare
 • Interim teknikförvaltare

Socialtjänst & arbetsmarknad

Exempel:
 • Interim socialchef
 • Interim verksamhetschef
 • Interim enhetschef
 • Interim utvecklingsledare

Ekonomi

Exempel:

HR & kommunikation

IT

Exempel:
Interimschefer inom samhällsbyggnad

Vi gillar utmaningar

Det är viktigt att inse det stora behovet av interimskonsulter inom samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnad är ett brett begrepp som, i själva verket, innefattar en rad olika roller. När det gäller behovsbilden så är den relativt varierande och har stor geografisk spridning. Idag är det allmänt känt att det finns en kompetensbrist inom samhällsbyggnadssektorn. Till detta kommer att många av de som arbetar inom området har fasta anställningar. Icke desto mindre finns dock ett behov av interimslösningar. Effekten av detta blir stor efterfrågan och ett begränsat utbud av tillgängliga konsulter med efterfrågad kompetens.

Med det i åtanke har Brightmill, ovanstående till trots, kunnat tillsätta en rad roller inom det segmentet under de senaste åren. Ett exempel på detta är interim bygglovschef, ett annat är interim avdelningschef med ansvar för gata-/ park- och driftschef. I dessa roller har goda juridiska kunskaper i relevant lagstiftning varit ett krav. Förutom det, har erfarenhet av myndighetsutövning aktualiserats som en relevant fråga för uppdragets utförande. Vi har även roller som interim fastighetschef och interim lokalplaneringschef på vår meritlista.

Gör en förfrågan

Gör en förfrågan så kontaktar vi dig inom 2 timmar (under kontorstid). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.