Så hyr du in rätt interimschef

Vad ska man tänka på när man ska hyra en interimschef? Hur lyckas man få rätt person på plats inom 2 veckor när en permanent chefsrekrytering tar 6 månader? Vi ger dig värdefulla tips för en snabb och träffsäker rekrytering.

9 framgångsfaktorer för att lyckas med rekryteringen

De flesta företag har sällan behov av att hyra en interimschef. Men när situationen väl uppstår, så gäller andra spelregler än vid en permanent rekrytering. Vi redogör för 9 framgångsfaktorer för en snabb och träffsäker interimsrekrytering.

Kravprofilen

Anpassa kravprofilen till interimsuppdraget

Tillfället

Nyttja tillfället för en kompetensinjektion

Interimsbyrån

Kvalitetssäkra rekryteringsföretaget

Rekryteraren

Läs omdömen om rekryteraren

Urvalet

Säkerställ en kompetens-baserad urvalsprocess

Intervjuer

Blocka intervjutider med kandidater

Referenser

Gör alltid bakgrundskontroll & referenstagningar

Kostnaden

Betala marknadsmässiga konsultarvoden

Uppdraget

Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt uppdrag

#1: Anpassa kravprofilen till interimsuppdraget

I de allra flesta fall är ett interimsuppdrag en tillfällig lösning för en permanent linjeroll. Det innebär att det långsiktiga strategiska arbetet ofta får mindre betydelse och det operativa arbetet mer fokus under ett interimsuppdrag. Eftersom det är en kortare tidshorisont för uppdraget jämfört med den permanenta rollen bör man också anpassa kravprofilen efter aktuella behov och prioriteringar.

Utgå från vad som är viktigast för rollen de närmsta 6 månaderna. Exempelvis kan rollen kräva specifika kompetenser eller erfarenheter för att driva aktuella förbättringsarbeten.

#2: Nyttja tillfället för en kompetensinjektion

När man rekryterar en interimschef behöver man inte ta hänsyn till alla faktorer som kan vara viktiga vid en tillsvidareanställning. Hittar man t.ex. inte rätt kompetens lokalt är det många kandidater som är öppna för att veckopendla.

Framför allt ska man inte vara rädd för att inkludera kandidater som är något överkvalificerade i urvalsprocessen. De blir motiverade av att komma in i en ny organisation med nya förutsättningar. Ta därför tillfället i akt och anlita en riktigt erfaren person som kan vara en kompetensinjektion för verksamheten. De flesta som tar uppdrag på konsultbasis är prestigelösa och kan jobba högt och lågt även om de har haft fina titlar i tidigare anställningar.

#3: Kvalitetssäkra rekryteringsföretaget

De flesta interimstillsättningar kräver snabbhet. Därmed finns det inte tid att annonsera ut tjänster eller ha utdragna rekryteringsprocesser. Samtidigt ska kvalitén i rekryteringsarbetet vara lika hög som vid en sedvanlig rekrytering. Många rekryteringsföretag inom traditionell rekrytering erbjuder idag interimstjänster men har inte anpassat arbetssättet. En interimsrekrytering har andra förutsättningar och kräver speciella processer för att vara framgångsrik. Vad har rekryteraren för referenser från liknande uppdrag och vad har de fått för omdömen från sina kunder och underkonsulter?

Det är avgörande att både ha en stor kandidatdatabas och att hålla den aktuell. Rekryteringsföretaget måste löpande verka proaktivt för att ha full kontroll på sin kandidatdatabas och kandidaternas tillgänglighet. I synnerhet tajming är en nyckelfaktor när det gäller interim. En välrenommerad interimsbyrå kan attrahera en stor mängd av alla aktuella kandidater på marknaden och når även de mest selektiva. När det gäller nischade roller blir det ändå bara ett litet urval av kandidater som fullt ut kan matcha kravprofilen, kostnadsnivå, geografisk placering och tillgänglighet.

Av dessa skäl har Brightmill skapat en unik digital plattform för interim management som optimerar våra processer och kvalitetssäkrar arbetet även om det går riktigt fort. Det gör att vi bara efter ett par dagars arbete kan presentera kvalificerade kandidater, även till de mest utmanande uppdragen.

#4: Läs omdömen om rekryteraren

En annan kritisk framgångsfaktor är kompetensen hos personen som genomför rekryteringsuppdraget. Många rekryteringsföretag delar upp arbetet på en senior rekryterare som har kundkontakt och som genomför kandidatintervjuer, medan man lägger sökarbetet på en junior medarbetare.Eftersom det oftast är fråga om snabba processer och utmanande rekryteringsuppdrag blir det tveklöst bäst resultat när en senior rekryterare håller i hela processen från början till slut. Därför hanterar våra chefsrekryterare varje enskilt steg från den första kunddialogen tills interimsuppdraget är genomfört och avslutat. Det är en anledning till att våra kunder har gett oss toppbetyg på Trustpilot.

#5: Säkerställ en kompetensbaserad urvalsprocess

Vi vet att kompetensbaserad rekrytering ger bäst resultat, också vid interimstillsättningar. I motsats blir det sällan lyckat när en rekryterande chef tar in någon i sitt eget nätverk som interimschef. Vi favoriserar inga kandidater som vi försöker hyra ut i första hand, som man tvärtemot ofta gör på ett konsultbolag med obelagda konsulter. Detta innebär att vi alltid utgår från vår uppdragsgivares specifika behov för varje enskilt uppdrag.

Med en kompetensbaserad urvalsprocess säkerställer vi rätt person till varje uppdrag. Effekten över tid har blivit att Brightmill tillsätter hälften kvinnor och hälften män, trots att det är 70% män på interimsmarknaden. Dessutom är ålder sällan en fråga som våra uppdragsgivare tar hänsyn till vid interimstillsättningar. I slutändan är det kompetensen, erfarenheten och kostnaden som blir avgörande i beslutsprocessen.

Mot bakgrund av detta använder vi ett egenutvecklat verktyg som ger en överskådlig jämförelse mellan kandidaternas kompetensprofiler i relation till de prioriterade kompetenserna i kravprofilen.

#6: Blocka intervjutider med kandidater

Se till att i förväg preliminärboka möjliga intervjutider med kandidater för att kunna hålla tempo i rekryteringsprocessen. Då kan du med kort framförhållning jämföra flera kandidater inom loppet av några dagar. På liknande sätt gör kandidaterna. När de är tillgängliga för nya uppdrag söker de uppdrag parallellt. Då träffar de flera potentiella uppdragsgivare och väljer oftast det uppdrag som de blir erbjudna först.

#7: Gör alltid bakgrundskontroll och referenstagningar

Även om det är bråttom att bestämma sig för en slutkandidat så ska man alltid göra en bakgrundskontroll och ta referenser. I enlighet med det gör vi alltid en bakgrundskontroll på kandidater innan de presenteras för ett uppdrag. Lika viktigt är att man gör referenstagningar som en kvalitetssäkring, vare sig man tar referenserna själv eller överlåter det på rekryteraren.

#8: Betala marknadsmässiga konsultarvoden

Arvodet för en interimskonsult varierar på samma sätt som lönenivåer varierar mellan olika tjänster och branscher. I likhet med en permanent rekrytering får man betala mer för de mest eftertraktade kandidaterna.

Kostnaden inkluderar konsultens lön, arbetsgivaravgifter, tjänstepension, semester, sjuklön, rekryteringsarvode, ansvarsförsäkring och andra mindre omkostnader. Det är alltid en premie för att hyra en interimskonsult jämfört med kostnaden att ha någon anställd på samma tjänst. Anledningen är att en konsult, oavsett om den är egenföretagare eller anställd på ett konsultbolag, aldrig kan räkna med 100% beläggning på ett år. Som kund får man därför räkna med att betala en viss premie för att snabbt kunna hyra in rätt kompetens och ha en flexibilitet i uppdragets längd.

Ha en öppen dialog med rekryteraren om dina förväntningar på konsultarvodet. Med det i åtanke kan rekryteraren, redan tidigt i rekryteringsprocessen, välja bort kandidater som har alltför höga anspråk på ersättning. Tack vare nästan 10 år i interimsbranschen har vi gedigen kunskap om marknadspriserna för olika roller och uppdrag. Detta medför att vi alltid förhandlar fram marknadsmässiga konsultarvoden innan vi presenterar kandidater för kunden.

#9: Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt uppdrag

Ge konsulten en bra start genom att:

  • Se till att det finns en tydlig förväntansbild redan från början. Tydliggör ansvar och befogenheter samt vilka resultat som ska skapas inom ramen för uppdraget.
  • Planera för en strukturerad introduktion där konsulten får nödvändig information och tillgång till nyckelpersoner för att snabbt kunna sätta sig in i uppdraget.
  • Se till att dator och telefon finns på plats första dagen, och att inloggningar till olika system är uppsatta.
  • Sätt upp rutiner för rapportering och avstämningar med konsulten. Bra kommunikation är en förutsättning för ett väl fungerande samarbete.

Sammanfattning

Om du beaktar alla 9 framgångsfaktorer när du ska hyra en interimschef så har du skapat goda förutsättningar för en lyckad rekrytering. Även om det inte är tanken från början så är det vanligt att interimsuppdrag resulterar i att konsulten blir tillsvidareanställd. Som ett exempel leder 20% av våra uppdrag till anställningar. Vi tycker det är extra roligt när vi kan bidra till en långsiktig lösning för våra kunder.

Henrik Engstam Phalén

Henrik Engstam Phalén

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen.
Henrik Engstam Phalén

Henrik Engstam Phalén

Henrik är VD på Brightmill sedan 2011. Han har 20 års erfarenhet av ledande roller inom konsult- och rekryteringsbranschen.