Gigekonomin förändrar arbetsmarknaden

Gigekonomi. Ordet på allas läppar. En alltjämt ökande global trend som är här för att stanna. Åtminstone om man får tro experterna när de talar om framtidens arbetsmarknad. I ett land där tjugofemåriga anställningar tidigare högtidlighölls med guldklocka och där arbetsrätten gjort en tillsvidareanställning till något högt eftersträvansvärt, arbetar idag runt 20% av arbetsstyrkan i Sverige som visstidsanställda och frilansande konsulter. Och närmare tre fjärdedelar av dom har dessutom valt den anställningsformen själva. Enligt en studie gjord av McKinsey Global Institute i oktober 2016, är det närmare 160 miljoner människor i USA och EU som idag ägnar sig åt giggande. För ungefär hälften av dessa är giggandet dock, än så länge, en sidoinkomst.

Vad är det då som driver detta fenomen? Att digitalisering skördar offer och sår möjligheter i sina spår förvånar inte längre någon. Den digitala utvecklingen driver fram en förändrad spelplan där vi redan sett exempel på hur vissa jobb försvinner, medan andra tillkommer. Även om antalet jobb kanske inte kommer förändras markant, så ändrar jobben både innehåll och karaktär. Som ett led i att anpassa verksamheten och bibehålla sin konkurrenskraft, behöver arbetsgivarna löpande se över sina kompetensbehov. Detta leder i de flesta fallen till ett minskat antal fasta anställningar, där giggarna kan bistå med såväl spetskompetens som stöd vid tillfälliga arbetstoppar beroende på vad situationen kräver. Genom att ta in personer på behovsbasis istället för att anställa, skapar man en mer dynamisk arbetsstyrka som kan formas efter behoven i det enskilda fallet. Det finns studier som pekar på att det i USA och Europa primärt är de minst och mest kvalificerade jobben som ökar, medan jobben i mellanskicket går ett motsatt öde till mötes. Vi går alltså mot en arbetsmarknad med en alltmer polariserad struktur, vilket sannolikt också påverkar det ökande antalet gigvilliga.

Men utförarna då – vad är det som driver dem att lämna en fast anställning och drömmen om guldklockan för en framtid i egen tjänst? En tänkbar förklaring skulle kunna vara just den ökade polariseringen. Man kan inte längre erbjudas tillräckligt stimulerande och utvecklande tjänster inom ramen för sin anställning, och väljer därför att göra sig till sin egen lyckas smed och ställa sina tjänster till förfogande i en bredare kontext. En annan förklaring kan vara ett allmänt ökat intresse för företagande. Enligt Tillväxtverket kan allt fler i arbetsför ålder tänka sig att bli företagare (49% 2012 mot 27% 2004). De tre främsta drivkrafterna bakom detta är självständigt arbete, önskan att få förverkliga sina idéer samt personlig utveckling. Detta stämmer väl överens med den undersökning som Brightmill gjorde bland sina konsulter för något år sedan. Som svar på frågan varför de väljer att arbeta som interimskonsulter var några svar mer frekvent förekommande än andra. Dessa handlade om möjligheten till frihet och flexibilitet, men i kanske ännu större utsträckning om utmaning och utveckling. Det verkar alltså finnas en delvis förändrad attityd kring anställningsvillkor och en ökad önskan om att ha makten över sitt yrkesliv, och i förlängningen också sin vardag.

Historiskt har interimslösningar främst nyttjats vid sjukskrivningar och uppsägningar. I situationer där ett behov måste lösas akut med konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och börja leverera utan nämnvärd startsträcka. Men med en arbetsmarknad i förändring och ett förändrat synsätt på kompetens och anställningsformer, är det snarare ett faktum än en sannolikhet att interimslösningar i allt större utsträckning kommer att nyttjas som de kompetensinjektioner de idag redan är. Och detta till fördel för bägge parter. Arbetsgivarna kan köpa in den kompetens de behöver med kort varsel och för just den tidsperiod som behovet finns. Och giggarna får en tillvaro med ökad flexibilitet och självbestämmande, där möjligheter till utmaningar och personlig utveckling leder vägen framåt. En win-win, helt enkelt.

Hanna Eidem - Chefsrekryterare & Partner

Hanna Eidem

Chefsrekryterare & Partner | 070-747 53 47

Hanna är partner på Brightmill och har tidigare arbetat som rekryterare, bolagsjurist och vd, samt har flerårig styrelseerfarenhet från ideell sektor. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi. Hanna har varit bosatt i Moskva i sju år och talar ryska flytande.