Interim management & organisatoriskt lärande

Handelshögskolan i Stockholm

Erik Högman och Charlotte Pontusson, Masterstudenter på Handelshögskolan i Stockholm, har under vårterminen 2015 skrivit en masteruppsats kring interim management och organisatoriskt lärande. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur interimschefer påverkar organisatoriskt lärande i tider av organisatorisk kris. För att besvara frågeställningen gjordes en kvalitativ studie med 24 intervjuer med leverantörer inom interim management, interimschefer och branschexperter.

I det snabbt föränderliga affärsklimatet möter företag ofta exceptionella situationer och utmaningar. Som ett resultat har efterfrågan på ytterligare flexibilitet och ledarkompetens ökat. En lösning som har fått ökat stöd är interim management. En interimschef är inte begränsad av företagets vana eller historia och kan fungera som ett tillfälligt stöd att lösa en organisatorisk kris. Forskare betonar betydelsen av organisatoriskt lärande under faser av exceptionella situationer och utmaningar.

Studien fångar dynamiken mellan interim management och organisatoriskt lärande. Den visar tydligt en icke-linjär och sammanlänkad koppling mellan dessa två områden som påvisar en intressant paradox mellan de långsiktiga utsikterna för organisatoriskt lärande och den kortsiktiga naturen av interimschefernas tidsbegränsade uppdrag.

Författarna tror att organisationen spelar en viktig roll i den dynamiska relationen mellan organisationen och interimschefen. Interimschefen måste vara villiga att omvandla hans/hennes kunskap i organisationen och organisationen måste ha viljan att lära sig. Därför kan det vid initiering av dessa processer vara fördelaktigt att uppmärksamma organisationens vilja att lära av interaktionen.

 
Ladda ned rapporten som pdf