Managing trust – en kvalitativ studie av interim management och förtroende

Stockholms universitet

Maria Hoff Rudhult, student på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har under vårterminen 2013 skrivit en kandidatuppsats kring interim management och förtroende. Studiens syfte var att undersöka hur interimschefer under interimsuppdrag bygger och hantera förtroende i organisationer. Hon genomförde en kvalitativ studie med intervjuer av interimschefer knutna till Brightmill.

Studien syftar till att bidra till forskning om förtroende och ledarskap, närmare bestämt förtroende inom ramen för interim management. Ett litet urval begränsar generaliseringen av resultaten, men studien avser att bidra till en ökad förståelse av förtroende i samband med interim management.

Baserat på empirisk bevisning verkar förtroende spela en viktig roll i interim management. Slutsatserna från studien är dock inte generaliserbara till interim management i allmänhet. Interimschefer måste skapa förtroende på grund av osäkerhet och risk förknippad med att hyra in interimschefer under tidsbegränsade perioder. De måste visa förväntad lojalitet till kundens organisation och att göra åtskillnad mellan det obekanta och bekanta inom organisationen.

Förtrogenhet uppfattas inte av författaren i en sådan stor betydelse som de intervjuade hävdade. Detta tyder på att förtrolighet, som en separat del måste tas i beaktande. Interim management handlar om ledarskap och interimschefers förmåga att skapa ett arbetsklimat där de anställda vågar agera – våga ta risken att lita på. Ett arbetsklimat som skapas av acceptans, öppenhet och tillåter misstag.

Detta arbetsklimat måste skapas relativt snabbt för att göra ett interimsuppdrag produktivt, vilket förklaras av de underliggande mekanismerna osäkerhet och risk. Interimschefer behöver skapa ett arbetsklimat där människor känner sig trygga nog att agera. Förtroende spelar därför en viktig roll när det gäller interim management och interimscheferna själva i denna studie tycks vara medvetna om detta.

 
Ladda ned rapporten som pdf