Interimschefer & konsulter inom ekonomi

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer och interimskonsulter inom ekonomiområdet.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens behöver ni?

Vi har tillgång till kandidater för en mängd olika uppdrag. Oavsett om du söker erfarenhet från koncernredovisning, börsbolag eller ledningsgrupp matchar vi era specifika behov med rätt kandidater.

Vi hjälper dig att hitta den ni söker.

Kontakta oss på 010-10 10 150

Interimschefer

Exempel:
  • CFO
  • Ekonomichef
  • Redovisningschef
  • Koncernredovisningschef
  • Controllerchef
  • Shared Service Center chef

Interimskonsulter

Exempel:
  • Financial Controller
  • Business Controller
  • Group Controller

Kristina Elfström Mackintosh - Interim CFO

”Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag”

Från en utbildning i astronomi till över 20 års erfarenhet som bland annat CFO och ekonomichef. Kristina startade eget och har jobbat som finanskonsult sedan 2013. Via Brightmill fick hon uppdrag som interim CFO på ett mellanstort börsnoterat teknikbolag. Att arbeta som interimskonsult anser Kristina innebär större krav, men också tydligare fokus och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Jag har haft eget företag och jobbat som finanskonsult sedan 2013 i roller som interim CFO, ekonomichef, projektledare och controller. Innan dess var jag anställd och jobbade som ekonomichef, CFO, Financial Director och revisor i cirka 20 år. Jag har studerat lite allt möjligt. Dels till civilekonom och auktoriserad revisor, men jag har också läst bland annat juridik, psykologi, astronomi, projektledning och African Politics.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interim jämfört med att vara anställd?

Som interim har man större krav på sig. Det gör att det sker en kontinuerlig och ofta tydligare utvärdering under och efter uppdraget. Man är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag och det gör att man alltid måste leverera bra resultat. Dessutom slipper man den interna politiken som man lätt blir delaktig i som anställd. Det är lättare att fokusera på själva uppgiften och leveransen.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Jag brukar kartlägga kontaktpersonerna internt och externt inom avdelningen och bolaget. Sedan tar jag kontakt med dem för att introducera mig själv, berätta att jag är på plats och beskriva mitt uppdrag. Jag sätter också upp en tydlig tidsplan som jag jobbar efter.

Vad kan ett företag som tar in en interim göra för att underlätta att man snabbt kommer på plats och kan börja leverera resultat?

Jag tycker att arbetsplatsen ska vara iordningställd. Det ska finnas dator, telefon och de uppgifter man behöver för att lätt kunna kontakta de man ska jobba med och leverera till. Det underlättar också om man får en genomgång av bolagets digitala arkiv och om det finns dokumenterad planering, målsättning och tidsplan.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

En uppdragsgivare som är tydlig med vad som ska åstadkommas och när, som är tillgänglig för frågor och synpunkter och som har kontinuerlig avstämning med konsulten. Framförallt i början är det bra om man har ett forum för återrapportering och kontinuerlig uppföljning. Det är också viktigt att man är tydlig med vilka mål man har och vilka medel som finns för att nå målen.

Läs hela intervjun med Kristina

Ted Emanuelsson - Interim redovisningschef

”Varje uppdrag har sina specifika frågor och problem att lösa”

Ted gick in som interim redovisningschef på en mellanstor kommun för att täcka ett fyra månader långt gap mellan tidigare och ny chef. Uppdraget, som bland annat innebar personalfrågor, utveckling av rutiner och tertialbokslut, blev dessutom förlängt. Det bästa med konsultuppdrag som detta anser han är friheten, variationen och svängrummet man får.

Vad har du och ditt team uppnått hittills?

Jag gick in som interim redovisningschef under cirka fyra månader mellan den tidigare chefen och den nya som skulle rekryteras. Utöver att det fanns personalproblem och viktiga rutiner som var eftersatta, skulle det förberedas och genomföras ett tertialbokslut. Arbetet har fungerat fint. Tertialbokslutet har genomförts bra och vi har också börjat arbetet med eftersatta rutiner och personalproblemen. Och mitt uppdrag har förlängts ytterligare tre månader.

Har du någon gång varit på väg att misslyckas? Hur hanterade du situationen?

Varje uppdrag har sina specifika frågor och problem att lösa. Därför gäller det att först identifiera vad som är viktigast, vad som måste prioriteras och vilka problem som finns som kan hindra att man uppnår sina uppgifter. Svårigheterna har varit av varierande karaktär och tar olika tid att lösa. Det som är svårast och oftast tar längst tid är att lösa konflikter och personalproblem.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interim jämfört med att vara anställd?

Fördelarna är bland annat variationen mellan olika företag, arbetsuppgifter, frågeställningar och problem. Det är en stor frihet, och som interimskonsult har man större svängrum att ta svåra och obekväma beslut. Dessutom börjar och slutar du med ett ”städat” skrivbord. Man avslutar och går vidare efter ett uppdrag och bär inte problemen med sig vidare.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Det är olika beroende på om det är ett utredningsuppdrag eller chefsuppdrag. Jag tycker det är viktigt att identifiera prioriterade arbetsuppgifter och problem. Det är inte alltid tydligt i uppdragsbeskrivningen utan brukar utkristalliseras efter hand. Vid ett chefsuppdrag är det även viktigt att snabbt lära känna medarbetarna och deras arbetsuppgifter.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Tydlighet! Att man är tydlig i vad man vill ha och ger konsulten förtroende och uppbackning.

Läs hela intervjun med Ted