Interimschefer & konsulter inom ekonomi

Vi har närmre 10 års erfarenhet av att tillsätta interimschefer och interimskonsulter inom ekonomiområdet.

Gör en förfrågan

Vilken kompetens söker du?

Vi har ett stort nätverk med interimschefer och interimskonsulter inom ekonomi. Med våra effektiva arbetsmetoder och digitala verktyg kan vi träffsäkert matcha era behov.

Här är några av de roller vi tillsätter. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta exakt den profil ni söker!

Gör en förfrågan

Interimschefer

Exempel:

Dan - Interim CFO

“Digitaliseringen tar ekonomifunktionen till nästa nivå”

Förändringsresor och utvecklingsarbete löper som en röd tråd genom interimschefen Dans karriär. Med detta i bagaget vet han vad en interim CFO ska tänka på när ekonomiavdelningen automatiseras.

Dan kallar sig själv för en trouble shooter. Han började sin karriär som managementkonsult och har sedan breddat sig hela tiden. På cv:t har han bland annat åternoteringen på börsen av en tidigare arbetsgivare, ett bolag i en större koncern där han under fyra år var med och drev upp omsättning från 200 miljoner kronor till över en miljard.

– En röd tråd i både mina konsultuppdrag och linjebefattningar är att jag varit delaktig i någon typ av förändringsresa. Det kan till exempel vara omstruktureringar och systemimplementation.

Ett sådant uppdrag hade han nyligen som interimskonsult. Bolaget hade haft ett dramatiskt år 2019 där bland annat en ny vd anställdes, verksamhetsinriktningen ändrades och de genomgick en emission.

– Där fick jag vara med och strukturera om och planera hela styrningen, samt genomföra mycket finansieringsaktiviteter.

Idag går många verksamheter igenom en digital transformation, inte minst ekonomifunktionen. Hur kan man som interim CFO bäst stötta förändringsresan?

– Digitaliseringen och automatiseringen gör att vi kan ta ekonomifunktionen till nästa nivå och komma närmare affären. Man kommer kunna lägga mer fokus på verksamhetsstyrningen och mindre på redovisningsarbetet, där de största automatiseringsfördelarna finns. Det är även viktigt att utvecklas inom områden som effektiv informationslagring, utdatamöjligher samt tillgång till externa informationskällor.

Hur hanterar man bäst automatiseringsrädslor bland sina medarbetare?

– Enligt min erfarenhet är det väldigt personbundet hur man ställer sig till detta. Lite grovt kan man dela in det i två karaktärer. Den första är medarbetaren som gillar att jobba med redovisning och bokslut, men som kanske inte har något större intresse i frågor som resultatutveckling och styrning. Den andra gruppen är de som föredrar analysarbetet och att arbeta verksamhetsnära. De här medarbetarna ser nog flest fördelar med automatiseringen. Men man måste vara uppmärksam på och ha respekt för båda inställningarna i en resa mot en mer automatiserad ekonomiavdelning.

Frågor att ta tag i är: vad har vi för personal nu och vad behöver vi för kompetenser på andra sidan av förändringsresan? Då kan man förbereda och planera för medarbetarna på bästa sätt.

Läs hela intervjun med Dan

Eva - Interim redovisningschef

Från fastanställd i nära trettio år till en karriär som interim redovisningschef

Var lyhörd inför dina nya medarbetare och förstå deras verksamhet. Det är a och o när man ska gå in och leda de operativa delarna av en redovisningsfunktion. Så säger Eva, interim redovisningschef, som hittat en ny dimension till sitt yrkesliv.

Att kalla Eva en erfaren redovisningschef är nästan en underdrift. Efter trettio år i olika roller som revisor, CFO och Accounting Manager, borde hon snarast kallas en expert. Hon har jobbat både inom privat och offentlig sektor, på stora internationella koncerner och mindre organisationer. För två år sedan sökte hon ett nytt sätt att använda sin kompetens och sina erfarenheter på. Därför lockade en karriär som interimschef.

– Jag är ganska ny som interimskonsult och mitt första intryck är att det är spännande och kul att få göra nedslag i olika typer av branscher och företag. Det ger ytterligare en dimension till mitt arbete och mitt yrkesliv! inleder Eva.

Att utveckla arbetssätt och rapporteringsprocesser är en knäckfråga för många. Vad kan man behöva tänka på?

– Som interim handlar det om att snabbt förstå organisationens olika arbetssätt, rapporteringsprocesser och system. Dessa kan alla vara mer eller mindre välutvecklade hos varje uppdragsgivare. Hur tar bolaget fram uppgifter och i vilka tidsintervaller görs rapporterna? Då är det ganska lätt att med sina nya ögon in i verksamheten identifiera delar i processen som kanske inte fungerar så bra. Det kan vara saker som om det är rätt personer som gör uppgifterna och hur backup-funktionen ser ut bland de övriga medarbetarna. Jag tycker om att kunna hitta sätt att effektivisera de här processerna. Hos en tidigare arbetsgivare visade det sig till exempel att vissa funktioner kunde centraliseras, istället för att det satt personer på tre arbetsställen över landet och gjorde i princip samma arbetsuppgifter.

Men vad är viktigast att tänka på när man, som interim redovisningschef, ska stötta en ny grupp i operativa frågor?

– Först och främst är det viktigt att vara lyhörd och känna in gruppen: Vilka är mina nya kollegor och vad har de för uppgifter? Det handlar om att skapa förtroende och vara ödmjuk för att kunna ta tillvara på deras kunskap om de operativa delarna. Min melodi är inte att komma in och peka med hela handen och fördela arbetsuppgifter. Men efter ett tag får man rätt bra kännedom om hur man kan omfördela arbetet för att på bästa sätt ta tillvara på allas kompetenser.

Läs hela intervjun med Eva

Ulla - Interim business controller

En interim business controller som gillar analysen och strategierna

En interim business controller behöver stora öron, nyfikenhet och viss integritet för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det menar Ulla, som arbetat som konsult i fjorton år.

Ulla berättar att hon blev interimskonsult lite av en slump. Året var 2006 och när hon sökte en fast tjänst via ett rekryteringsbolag frågade de om hon inte skulle bli konsult åt dem istället. Hon funderade lite på saken – och tackade ja. Med en bakgrund i redovisning har hon gått mot att arbeta helhjärtat som business controller.

– Jag ville vara närmare verksamheten, inleder Ulla. Med redovisning så tittar man mer bakåt och följer månadsutfall. Som controller, å andra sidan, jobbar man mer strategiskt och får vara med och påverka samt planera för verksamheten. Förutom analyser, rapportering, budget och prognos, tittar jag även över processer och rutiner. Vilket jag tycker är extra kul; jag tycker om att förbättra saker!

Vilka nya krav, och möjligheter, innebär förflyttningen från manuell hantering till automatiserade processer för redovisning och business controlling?

– Vad gäller automatiserade processer så vill jag säga att det främst är redovisningen som påverkas. Rutinarbeten bli mer automatiserade vilket frigör tid för personal att göra andra saker som analyser, förbättra processer och fördjupa sig i det de gör. Vad gäller krav, så måste man förstå hur flödena hänger ihop. Man måste kartlägga och förstå vad medarbetarna gör manuellt och automatisera utefter det så att man inte missar något. Det tar sin lilla tid. Även business controllers drar nytta av digitaliseringen. Bland annat genom ett flertal nya och förbättrade system så att uppföljning och analyser kan tas fram på ett snabbare och mer säkert sätt.

För dig personligen, vad innebär förväntansbilden på business controllers som mer aktiva än tidigare?

– Det är bara roligt! Man blir mer av en affärspartner. Eftersom det i grunden handlar om samma typ av uppgifter är man inte särskilt branschberoende heller, utan kan hoppa runt lite. Det är ytterligare en aspekt som gör jobbet kul, samtidigt som det ställer stora krav på att se och greppa helheten hos ens uppdragsgivare. Utmaningen ligger i att förstå verksamheten och finansieringsleden, vilka ser olika ut hos varje bolag. Exempelvis kan det vara stor skillnad på hur detta fungerar i helt privata eller kommunalt ägda verksamheter.

Att arbeta strategiskt kräver insikt. Hur kan man som interim business controller skaffa sig den business intelligence man behöver för att kunna ta rätt beslut?

– Jag brukar säga att jag har stora öron. Det är egentligen det enda sättet, att vara med på möten och prata med ens nya medarbetare för att få en så tydlig bild av företaget som möjligt – delaktighet är viktigt! Ibland finns det specifika lagar och regleringar som styr verksamheten, och då kan det vara viktigt att få extern hjälp av exempelvis en jurist för att verkligen förstå. Det gäller att vara nyfiken och att skapa kontakter.

Läs hela intervjun med Ulla