Hem > Brightmills integritetspolicy

Hur vi använder dina personuppgifter

Brightmills integritetspolicy

Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG

Varför vi samlar in personuppgifter

På Brightmill värnar vi om din integritet oavsett om du är vår kund eller kandidat. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som vi samlar in eller som lämnas in till oss. Denna policy är tillgänglig på brightmill.se. För att vara kandidat hos oss måste man godkänna Brightmills integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter.

Typ av personuppgift som vi behandlar

Exempel på personuppgifter som Brightmill kan komma att behandla är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress, cookies, personnummer, organisationsnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, uppgifter från intervjuer, tidigare uppdrag och referenser. Om du kontaktar Brightmill per telefon eller e-post kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens, vilket kan innehålla personuppgifter, om sådan information utgör en del av ett pågående eller framtida uppdrag.

Personuppgiftsansvarig

Brightmill är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med kandidatregistrering och uppdragsförfrågningar eller som annars behandlas när ett uppdrag förbereds eller administreras. Brightmill följer gällande lagar om integritet. Vi ser till att personlig information behandlas konfidentiellt.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel IT-leverantörer för lagring av data eller drift av våra system. De är då personuppgiftsbiträden till Brightmill. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som du delger Brightmill lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Brightmill lagrar dina personuppgifter som kandidat tills du aktivt återkallar ditt samtycke.

Ändamålsenlig användning av dina personuppgifter

Brightmill samlar in och behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där Brightmill har ett uppdrag med dig som kund eller kandidat samt för att administrera uppdraget och tillvarata dina intressen.

Brightmill kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • Skapa och hantera konto hos Brightmill
 • Referenstagning
 • Göra en bakgrundskontroll (offentlig juridisk information från svenska rättsinstanser)
 • Kontakt om din tillgänglighet
 • Kontakt i uppdragssammanhang
 • Tidrapportering och fakturering
 • Avtalshantering
 • Bjuda in till evenemang 

 • Utskick av nyhetsbrev
 • Sammanställning av statistik

Laglighet i behandlingen

Brightmill behandlar dina uppgifter enligt följande:

 • Vi behandlar dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Vi inhämtar dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
 • Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.

Vi behandlar korrekta uppgifter. Brightmill kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart Brightmill får kännedom om eventuella felaktigheter.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi delar, efter ditt godkännande, endast dina personuppgifter med de organisationer vi arbetar med, när vi presenterar din profil i samband med ett konkret uppdrag. Vi kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje man för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet.

Skydd av personuppgift

Brightmill har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation, och obehörig åtkomst. Brightmill anpassar fortlöpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag,
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet),
 • beslut kring dig inte fattas genom automatiserat beslutsfattande.

Vissa av rättigheterna ovan är begränsade till vissa specifika omständigheter och vi kommer inte alltid kunna tillmötesgå din begäran. Vi kommer då att informera dig om detta.

Du har också rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer att meddela dig om vi har för avsikt att själva eller genom tredje part använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan använda din rättighet att undanbe dig att vi använder oss av dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att maila oss på kontakt@brightmill.se.

Om du väljer att skicka en förfrågan till oss för att använda dig av dina rättigheter ovan, så kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snabbt som möjligt, men senast inom två veckor.

Ändringar i denna integritetspolicy

Brightmill förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Brightmills hemsida.

Kontakt vid frågor eller missnöje

Om du har frågor eller är missnöjd kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontakt@brightmill.se eller på 010-10 10 150.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Internt utsedd ansvarig för Brightmills personuppgiftsbehandling:

VD Henrik Engstam Phalén
Tel: 010-10 10 150
E-post: kontakt@brightmill.se