Leveranssäkra IT-chefer som gör skillnad

Vi på Brightmill hjälper er att tillsätta en interim IT-chef eller affärsorienterad CIO som besitter djupa teknikkunskaper i kombination med starka ledaregenskaper. Dessutom ser vi alltid till att kandidaterna har de rätta personliga egenskaperna för ert uppdrag.

Gör en förfrågan

Du är i gott sällskap. Några av våra kunder:

Ansvar en interim IT-chef kan ta: 
– Digitalisering
– Förändringsarbete
– Programledning
– Outsourcing
– Drift och förvaltning
…och mycket mer.

Vad kan en interim IT-chef bidra med på ert företag?

Våra kvalificerade IT-chefer kan snabbt sätta sig in i er situation. Genom att driva förändringar och effektivisering inom IT:s hela kretslopp och förbättra den totala kvaliteten i tjänsten, kan de se till att IT-funktionen maximerar sin leverans.

Brightmills interimschefer har gedigen erfarenhet av att leda verksamheter med drift, systemförvaltning och utveckling. Utifrån affären kan de utveckla IT-strategier och processer. De är vana vid ledningsgruppsarbete och att driva både operativa och strategiska IT-frågor och tar gärna helhetsansvar för sitt verksamhetsområde inklusive arbetsledning, budget- och personalansvar. En viktig del i det är att leda, motivera och utveckla medarbetarna att leverera mot uppsatta mål.

Gör en förfrågan

Unikt kandidatnätverk tack vare toppuppdrag

I vårt stora nätverk finns toppkandidater som har hittat till oss tack vare de spännande uppdragen vi förmedlar. I nätverket kan vi hitta en interim IT-chef med en eller flera specifika kompetenser som exempelvis digitalisering, e-handel, program- och projektledning, upphandling och outsourcing, och mycket mer. Vi säkerställer även att slutkandidaterna har de rätta personliga egenskaperna för att på bästa sätt möta förutsättningarna i varje specifikt interimsuppdrag.
Gör en förfrågan

Håkan Carlbom - Interimschef inom ledarskap, IT & teknik

”Jag träffade över 50 personer på en halvtimmes intervju!”

Håkan fick ett uppdrag som interim CTO på ett mellanstort börsnoterat teknikbolag via Brightmill. För att lyckas som interimschef gäller det dels att presentera vem man är och visa vad man kan, men också att lyssna in – både hela organisationen och varje medarbetare. Det gör Håkan genom att bland annat ta sig tid att träffa och lära känna sina nya kollegor.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjligast tid?

Ta kontakt med så många som möjligt så snabbt som möjligt, helst alla. Att snabbt träffa alla inklusive ens uppdragsgivare betalar sig alltid i senare skeden. Jag träffade över 50 personer på en halvtimmes intervju. Det var en intensiv vecka där jag pratade med allt och alla. Det gör att man får en helt annan kontakt och att alla känner sig sedda.

Har du någon gång varit på väg att misslyckas? Hur hanterade du situationen?

Inledningsvis visste jag inte med hundra procents säkerhet att det skulle gå att vända det problemfyllda projektet, men i det här projektet har i princip allt lyckats. Det är en helt fantastisk känsla!

För att inte misslyckas behöver man ha en öppen och rak dialog och våga ta i de problem som finns. Det är viktigt att man involverar, engagerar och att man vågar ta tag i konflikter och ta plats. Och den rollen är lättare att ta som interim i vissa frågor än som anställd.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Som interim är man inte riktigt en del av den vanliga organisationen vilket är en slags frihet och en fördel då man kan driva en sakfråga mer koncentrerat och dessutom göra det lite hårdare för att få igenom de förändringar som måste ske. Det finns en styrka i att man inte är insyltad i samma grad och att man är där just för att skapa och uppnå förändring. Dessutom får jag möjligheten att dra nytta av mina egna erfarenheter från mitt tidigare yrkesliv.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Att man är öppen inför och vågar ta in ny kompetens som kan ge nya insikter och sätt att arbeta. När man kommer in som interim gör man det ofta för att det finns ett underliggande problem som ska hanteras. Precis som i alla affärssamarbeten är det lättare att förbättra om man har en öppen och rak dialog. Det är viktigt att man får utrymme att göra det som behövs, samtidigt som mycket också är upp till en själv.

Beskriv vad det var som gjorde ditt interimsuppdrag så framgångsrikt.

Vi hittade en väldigt bra matchning mellan mig och ett företag redan från början. Vi kunde enas om sättet att arbeta på och det fanns ett ömsesidigt förtroende. Precis som med alla interimsuppdrag blir det en rivstart i början och det gäller att snabbt skaffa sig en tydlig bild av vad som måste göras. I det här uppdraget gick det mycket bra att enas om vad som skulle åtgärdas och i vilken ordning, och det gjorde i sin tur att hela organisationen svarade bra.

Läs hela intervjun med Håkan

Rickard Norelid - Interimschef inom förändringsledning

”Det är en ömsesidig vitamininjektion!”

Via Brightmill fick Rickard uppdraget som interim IT-enhetschef på ett börsnoterat tjänsteföretag. Han uppskattar rollen som interimschef. Inte bara för möjligheten att skapa värde genom erfarenheter, personliga egenskaper och kompetens, utan också för förmånen att ständigt utvidga sin komfortzon i mötet med nya branscher, företagskulturer och människor. Han strävar alltid efter att snabbt identifiera kulturella och normativa ramar för att hitta balansen mellan att ”utmana och följa” i förändringsarbetet.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet

Med en utbildningsbakgrund inom IT, HR, Ekonomi och förändringsledning har jag skapat möjligheten att röra mig fritt mellan branscher och organisatoriska utmaningar. Yrkeslivets röda tråd har hela tiden varit att leda branschoberoende förändring med flertalet roller som verksamhetsledande linjechef, interimschef, entreprenör och managementkonsult på CV:t.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Jag söker medvetet uppdrag i branscher och hos kunder där jag kan utvecklas och utmanas. Jag lär mig mer av miljön och människorna i uppdragen än jag skulle kunna läsa mig till. För att inte bli alldeles insnöad och distanslös till mitt yrkesliv ser jag till att fylla mitt privatliv med allt annat än arbete. Att ge hjärnan en paus är en av de viktigaste pusselbitarna i min kompetensutveckling.

Vad har du för knep för att snabbt sätta dig in i situationen och börja leverera på kortast möjliga tid?

Med utgångspunkt i eventuella uppdragsunderlag eller kundmöten läser jag in mig på allt jag kan få tag i avseende uppdragsgivarens marknadsplats och verksamhet. Det kan vara årsredovisningen, googlade artiklar, hemsidan eller branschpress. Mitt kontaktnät ger också ofta en kompletterande bild av utmaning och möjligheter samt företagsimage.

När jag väl är på plats begär jag ofta tid för ”inskolning”. Om jag har ett organisatoriskt och finansiellt verksamhetsansvar försöker jag alltid att ”gå ett varv i deras skor” för att lära mig vad jobbet i praktiken innebär. Att luncha och fika är också ett klart underskattat verktyg för att snabbt bli en del av verksamheten.

Vad ser du som fördelarna med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Jag kommer alltid in i ett skede där det finns en tydlig utmaning eller problembild att ta tag i. Företaget/organisationen har gjort ett medvetet val att ta in mig och därför finns det också en drivkraft som underlättar mitt jobb. Det är en ömsesidig vitamininjektion när man kommer in som interimschef! Jag kommer in med en portfölj av erfarenheter och ser saker med andra ögon. Jag får ständigt ta del av nya kundunika utmaningar som gör att jag, för varje nytt uppdrag, lär mig och utvecklar min förmåga att snabbt leverera och ta itu med nästa uppdrags syfte. Fördelen som egenföretagare är att jag dessutom har möjligheten att välja kund, bransch och utmaning, vilket jag ser som en lyx.

Vad anser du definierar en god uppdragsgivare?

Att man har självdistans, är reflekterande och vågar. Det är viktigt att man vågar låta konsulten ta del av organisationens svagheter lika väl som dess styrkor. Uppdragsgivarens förståelse för vikten av att ge interimschefen en vardag som är så likt en anställds som möjligt, det vill säga att man bjuder in till aktiviteter och dialog, imponerar också.

Dessutom är Brightmill en extremt professionell organisation och kontaktpersonen där har klarat konststycket att bemöta både kundens och mina behov och önskemål under hela rekryteringsprocessen och samarbetet.

Läs hela intervjun med Rickard

Mikael Augustinson - Interimschef inom IT & teknik

”För att uppnå resultat behöver man lyfta på alla stenar”

Mikael är tekniker, ekonom och civilingenjör. Han har arbetat med verksamhetsutveckling på olika företag, drivit många förändringar och arbetat med ledarskap. Nätverk och facklitteratur är några av de sätt på vilka han vidareutvecklar sin kompetens. Två dagar in på hans senaste uppdrag som interim IT-driftchef på ett internationellt IT-bolag gjordes en stor förändring som påverkade hela verksamheten.

Beskriv i korta ordalag din bakgrund och erfarenhet.

Dels har jag en formell utbildning, men jag har också arbetat inom de flesta områden. Jag är tekniker och ekonom, civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot marknadsföring och kvalitetsutveckling. Jag har också arbetat med verksamhetsutveckling på olika företag, infört olika processer, hanterat förändring och effektivisering i olika faser och styrt upp verksamheter inom teknik och ekonomi. Under senare år har jag även arbetat mycket med ledarskap på olika nivåer.

Hur ser du till att upprätthålla och utveckla din kompetens?

Dels genom facklitteratur och seminarium, men framförallt genom att jobba med personer inom samma områden. Jag arbetar med personer och organisationer som kan det senaste inom teknik och jag är också med i olika nätverk.

Hur skulle du definiera uppdragets största utmaning? Hur hanterade du det?

Två dagar efter att jag började gjordes en stor förändring som påverkade hela verksamheten. Det var en stor utmaning och det gällde att snabbt bygga upp förtroende och få personalen med sig på en ny resa.

Vad har du och ditt team uppnått hittills?

Jag har gjort medarbetarundersökningar kvartalsvis istället för årsvis och på så sätt kunnat ändra fokus varje kvartal och snabbare se vad effekterna blir. I undersökningarna har vi fokuserat på stolthet, engagemang, ledarskap, exekveringsförmåga och de verktyg, rutiner och processer som finns. Ser vi på resultatet och procentsatsen har vi lyckats bra. Totalt ökade vi med 37%. Stolthet ökade med 48%, engagemang med 26%, ledarskap med 63% och personalens exekveringsförmåga med 21%.

Vi har även infört kompetensgrupper i teamet. Det gör dels att anställda kan ha semester, men också att vi både breddar och utvecklar den generella kompetensen. På så sätt får vi en mer dynamisk situation.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimschef jämfört med att vara anställd?

Att kunna få bidra och hjälpa verksamheter med all den erfarenhet jag har och genomföra förändringar på kort tid. Eftersom jag som konsult inte har någon ryggsäck med oavslutade arbeten med mig in i organisationen kan jag ifrågasätta saker och komma med lösningar, vilket också är en av anledningarna till att ta in en konsult. För att uppnå resultat behöver man lyfta på alla stenar och få med sig personalen på förändringsresan. Dessutom får jag uppleva nya miljöer, arbetsplatser och människor.

Läs hela intervjun med Mikael

Gör en förfrågan

Gör en informell förfrågan och få svar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt.

Efter din förfrågan är gjord säkerställer vi en samsyn på uppdraget och profil innan vi påbörjar samarbetet.

Vi letar både inom och utanför vårt konsultnätverk för att hitta de bästa kandidaterna för dig.